ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กิจการสภา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
กิจกรรมสร้างความโปร่งใส ต่อต้านคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง คณะผู ... วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ...
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นายสมนึก สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ... องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านภายในตำบลดงบัง เพื่อรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ พร้ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารพัสดุ อบต.ดงบัง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครือ่งปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด26,000 บีทียูฯ 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์เด็กเล็กในสังกัดอบ...     จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.ซอยทางเข้าโรงประปา บ้านแก้งสนามนาง หม...     จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนางอัมพร บริบ฿รณ์...     จำนวนผู้เข้าชม 15852 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารพัสดุ อบต.ดงบัง...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครือ่งปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด26,000 บีทียูฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายสุวรรณศร-บ้านเนินแดง-บ้านเนินบาก หมู่ที่ 7...     จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านตม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 ตำบลดงบังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมบำรุงรักษาประปาเทศบาลตำบลโคกสูง
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถวิโก้ หมายเลขทะเบียน กข-๗๓๔๙
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถอีซูซุ หมายเลขทะเบียนรถ กง-๖๒๘๙
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๒๗๓
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร ๓ มื้อ (ข้าวกล่อง) สำหรับผู้กักตัว
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดซื้ออุปกรณ์การปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวย้อนหลัง
 
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป  
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตำบลดงบัง
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตำบลดงบัง  

ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

หนังสือราชการ สถ.

มท 0808.2/ว1207 | แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 11/06/2564
มท 0810.3/ว1206 | การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 11/06/2564
มท 0810.7/ว1202 | การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 10/06/2564
มท 0820.2/ว1201 | ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 10/06/2564
มท 0820.3/ว1200 | ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์)
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 10/06/2564
มท 0801.1/180 | กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี แจ้งย้ายที่ทำการแห่งใหม่
หน่วยงาน : สล. หนังสือลงวันที่ : 10/06/2564
มท 0803.3/ว1194 | ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 10/06/2564
มท 0816.3/ว1190 | ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 09/06/2564
มท 0816.3/ว1191 | การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 09/06/2564
มท 0820.2/ว115 | รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 08/06/2564
มท 0810.6/ว1184 | การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 09/06/2564
มท 0808.2/ว1181 | แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 09/06/2564
มท 0816.3/ว1182 | รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 09/06/2564
มท 0810.6/471 | ประชาสัมพันธ์ระบบ (เพื่อนครอบครัว : Family_ine)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 09/06/2564
มท 0816.3/ว1176 | รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 08/06/2564
มท 0816.2/ว1174 | แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 08/06/2564
มท 0810.2/ว1173 | สรุปรายงานความคืบหน้าการสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 08/06/2564
มท 0816.2/ว1172 | โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 08/06/2564
มท 0801.2/ว58 | การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2564
หน่วยงาน : สล. หนังสือลงวันที่ : 08/06/2564
สายตรงผู้บริหาร

การให้บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ระบบ EGP
สถิติการให้บริการ
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ตอบแบบประเมิน ITA
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1314 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 13 มิถุนายน 2564
เบี้ยยังชีพ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
รวมลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.238.249.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,421,432

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-578051   Fax : 037-578050
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.