ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กิจการสภา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
งานบริหารบุคคล
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน


  หน้าแรก     ศักยภาพในตำบล 

ศักยภาพในตำบล
ศักยภาพในตำบล  

ศักยภาพในตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

 

       ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

(1)  จำนวนบุคลากร  จำนวน 44  คน

                                -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  จำนวน  20  คน

                                -  คณะผู้บริหาร  จำนวน  4  คน

                                -  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  จำนวน  21  คน

                ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  7  คน

                                1.  นางสาวลำใย  ปิดทรัพย์   ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                                2.  นายเสวียน  หมั่นกิจ                         ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

                                3.  นางสาวผ่องศรี  ธรรมทอง               ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ

                                4.  นางวชิราพร  วงษ์เชื้อ                       ตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ

                                5.  นายถาวร  ผลาหาญ                          ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป

                                6.  นางสุกัญญา  ชาวสวน                      ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป

                                7.  นายประเวศ  ศิราแรง                        ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป

                ตำแหน่งในส่วนการคลัง  จำนวน  3  คน

                                1.  นางสาวจีรภา  ขันทอง                     ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลัง

                                2.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  สีทรงฮาด         ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

                                3.  นางสาวกิตติยา  ทองนาค ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

                                4.  นางสมพิศ  สมแสง                           ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

                ตำแหน่งในส่วนโยธา  จำนวน  1  คน

                                1.  นายสราวุธ   สำลีเทศ                        ตำแหน่ง  นายช่างโยธา

                ตำแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จำนวน  9  คน

                                1.  นางสาวอุไร   หนองคู                      ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

                                2.  นางสมคิด  สุจิตระหะ                      ตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ

                                3.  นางมัณฑนา  ใยสละ                        ตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ

                                4.  นางนิตยา  ศักดิ์พรรณฑูรย์              ตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ

                                5.  นางพรพิมล  อ้วนตรงต้น                ตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ

6.  นางบังอร   สุจิตระหะ                      ตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ

                                7.  นางราวัล  หนามพรม                       ตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ

                                8.  นางสาวอุ่นใจ  สมคูณ                      ตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ

                                9.  นางสุมิตรา  ไผ่เศวตอนันต์              ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป

               

(2)  ระดับการศึกษาของบุคลากร

                                คณะผู้บริหาร

                                -  ปริญญาตรี                                          จำนวน    3   คน

                                -  มัธยมศึกษาปีที่  6                               จำนวน    1  คน

                               

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

                                -  ปริญญาตรี                                          จำนวน    -  คน

                                -  อาชีวศึกษา                                          จำนวน   2  คน

                                -  มัธยมศึกษาปีที่  6                               จำนวน   5  คน

                                -  มัธยมศึกษาปีที่  3                               จำนวน   8  คน

                                -  ประถมศึกษาปีที่  7                            จำนวน   1  คน

                                -  ประถมศึกษาปีที่  6                            จำนวน   1  คน

                                -  ประถมศึกษาปีที่  4                            จำนวน   3  คน

                               

พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง

                                -  ปริญญาโท                                          จำนวน   1  คน

                                -  ปริญญาตรี                                          จำนวน   6  คน

                                -  อาชีวศึกษา                                          จำนวน   4  คน

                                -  มัธยมศึกษาปีที่  6                               จำนวน   9  คน

                                -  ประถมศึกษาปีที่  6                            จำนวน   1  คน

 

        (3)  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

 

 

       ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

                (1)  การรวมกลุ่มของประชาชน  แยกประเภทกลุ่ม

                                -  กลุ่มอาชีพ                           17       กลุ่ม

                                -  กลุ่มออมทรัพย์  10       กลุ่ม

 

                (2)  จุดเด่นของพื้นที่  ( ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล )

                                การคมนาคมสะดวก  มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง  มีแหล่งน้ำธรรมชาติและสระเก็บน้ำ  มีป่าชุมชน  และมีกลุ่มอาชีพ

 

สายตรงผู้บริหาร

การให้บริการ
ระบบ EGP
สถิติการให้บริการ
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ตอบแบบประเมิน ITA
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 2526
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กันยายน 2563
เบี้ยยังชีพ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
รวมลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.137.159
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,289,709

        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
88 ม.1 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
Tel : 037-578051   Fax : 037-578050
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.