ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กิจการสภา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
งานบริหารบุคคล
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน


  หน้าแรก     นโยบายการพัฒนา 

นโยบายการพัฒนา
นโยบายการพัฒนา  

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  ได้วางนโยบายในการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตำบล  โดยยึดหลักการพัฒนาทุก ๆ ด้าน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  การบริหารงานจะยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  อันประกอบด้วย

 

  1.  หลักนิติธรรม  ได้แก่  การตรากฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชน  ซึ่งจะทำให้แผนเป็นที่ยอมรับจากประชาชนด้วย

 

  2.  หลักคุณธรรม  ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนสังคม      รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กัน

               

  3.  หลักความโปร่งใส  มีการทำงานที่สามารถเปิดเผยได้  ตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส        มีการปฏิบัติตาม  พระราชบัญญัติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.  2540  โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในทุก ๆ ด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

               

  4.  หลักการมีส่วนร่วม  การให้ประชาชนมีส่วนรับรู้  ร่วมเสนอปัญหา  ความต้องการของชุมชน  ร่วมตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนา  โดยการนำแผนชุมชนที่ชุมชนร่วมกันคิดมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนา

               

  5.  หลักความรับผิดชอบ  ตระหนักในสิทธิหน้าที่  และความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในท้องถิ่นที่เลือกตนเข้ามาเป็นผู้บริหาร  มีความกระตือรือร้นที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน  ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  และรับฟังปัญหาความต้องการจากชุมชนและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  ในองค์การบริหารส่วนตำบล

 

                  6.  หลักความคุ้มค่า  มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น    ทั้งนี้ในการจัดทำแผนพัฒนาได้คำนึงถึงการจัดทำแผนงาน/โครงการที่สามารถบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากแผนงาน/โครงการนั้นในระยะยาวและคุ้มค่าต่อการดำเนินการ

 

สายตรงผู้บริหาร

การให้บริการ
ระบบ EGP
สถิติการให้บริการ
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ตอบแบบประเมิน ITA
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 กันยายน 2563
เบี้ยยังชีพ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
รวมลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.92.74.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,291,799

        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
88 ม.1 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
Tel : 037-578051   Fax : 037-578050
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.