ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กิจการสภา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล 

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล
วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล  

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

 

 ชุมชนน่าอยู่  เศรษฐกิจพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษา 

ร่วมรักษาธรรมชาติป่าชุมชน 

 

        ยุทธศาสตร์การพัฒนา

          1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาชุมชนและสภาพแวดล้อมสะอาดสวยงาม การสาธารณสุขและอนามัยที่ปลอดภัย สาธารณูปโภคสาธารณูปการครบครัน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

          2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ให้มีความเข้มแข็ง

          3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า รักษา ฟื้นฟูขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

          4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชน ในการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป

 

 

         เป้าประสงค์

 

1.  เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

2.  ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปบริโภคที่สะอาดและเพียงพอครบทุกครัวเรือน

3.  ประชาชนได้รับบริการไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ

4.  ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานภาครัฐครบครัน  

5.  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

6.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีการจัดระเบียบสังคมที่ดี                

7.  สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน นำสู่คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต 
8.  เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง

9.  ประชาชนพ้นทุกข์จากโรคภัยถ้วนหน้า

10.  การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

11.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ

12.  ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและได้รับการพัฒนาเป็นพลเมืองที่ดี 

13.  ประชาชนร่วมกันทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

14.  ประชาชนร่วมรักษาธรรมชาติป่าชุมชนและทรัพยากรท้องถิ่นทุกแห่งภายในตำบล 

สายตรงผู้บริหาร

การให้บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ระบบ EGP
สถิติการให้บริการ
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ตอบแบบประเมิน ITA
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 1415 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 เมษายน 2564
เบี้ยยังชีพ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
รวมลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.150.57
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,385,851

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-578051   Fax : 037-578050
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.