Selamat datang di situs Organisasi Administratif Kecamatan Dong Bang, Distrik Prachantakham, Provinsi Prachinburi.

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กิจการสภา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล 

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล
วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล  

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

 

 ชุมชนน่าอยู่  เศรษฐกิจพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษา 

ร่วมรักษาธรรมชาติป่าชุมชน 

 

        ยุทธศาสตร์การพัฒนา

          1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาชุมชนและสภาพแวดล้อมสะอาดสวยงาม การสาธารณสุขและอนามัยที่ปลอดภัย สาธารณูปโภคสาธารณูปการครบครัน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

          2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ให้มีความเข้มแข็ง

          3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า รักษา ฟื้นฟูขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

          4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชน ในการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป

 

 

         เป้าประสงค์

 

1.  เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

2.  ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปบริโภคที่สะอาดและเพียงพอครบทุกครัวเรือน

3.  ประชาชนได้รับบริการไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ

4.  ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานภาครัฐครบครัน  

5.  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

6.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีการจัดระเบียบสังคมที่ดี                

7.  สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน นำสู่คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต 
8.  เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง

9.  ประชาชนพ้นทุกข์จากโรคภัยถ้วนหน้า

10.  การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

11.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ

12.  ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและได้รับการพัฒนาเป็นพลเมืองที่ดี 

13.  ประชาชนร่วมกันทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

14.  ประชาชนร่วมรักษาธรรมชาติป่าชุมชนและทรัพยากรท้องถิ่นทุกแห่งภายในตำบล 

สายตรงผู้บริหาร

การให้บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ระบบ EGP
สถิติการให้บริการ
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ตอบแบบประเมิน ITA
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2425 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มกราคม 2564
เบี้ยยังชีพ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
รวมลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 184.72.102.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,336,231

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-578051   Fax : 037-578050
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.