ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กิจการสภา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
งานบริหารบุคคล
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การแข่งขันกีฬาสายสัใพันธ์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล) และประชาชนทั่วไป ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กิจกรรมการถวายเทียนพรรษาแก่วัด จำนวน 5 แห่ง) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบังกำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีแห่และถวายเทียนจำนำพรรษา แก่วัดในพื้นที่ตำบลดงบัง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วัดบ้านโนน, วัดจันทรังษี, วัดดงบัง, วัดเนินผาสุก และวัดศรีมงคล ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561
 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและจัดนิทรรศการ) องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบัง ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยกำหนดจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันเข้าพรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561
 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอประจันตคาม และอำเภอประจันตคาม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์(วันไหลรวมใจประจันตคาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ อำเภอประจันตคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ (วันไหลรวมใจประจันตคาม) ให้คงอยู่คู่กับอำเภอประจันตคามต่อไป    
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด(ดงบังฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดงบัง กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด(ดงบังฟุตบอลคัพ ครั้งที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 12 เม.ย. พ.ศ.2561 โดยมีการแข่งขัน 3 ประเภท คือ ประเภททีมประชาชนชายทั่วไป(ภายในตำบลดงบัง) ประเภททีมอาวุโสชายทั่วไป(ภายในตำบลดงบัง) และ ประเภททีมประชาชนชายทั่วไป OPEN(ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง คำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2561  "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”
   โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบังและคณะกรรมการวัดจันทรังษี(บ้านตม) จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่  3 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดจันทรังษี(บ้านตม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
 โครงการสืบสานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปีงบปรมาณ 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบังและวัดศรีมงคลจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560  ณ วัดศรีมงคล ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไป และเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว
 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง คำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2560  "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"
 ประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 วันที่ 18 ตุลาคม 2559
 โครงการ อบต.สัญจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 โครงการสืบสานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบังและวัดศรีมงคลจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559  ณ วัดศรีมงคล ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไป และเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว
 โครงการจูงลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วัดจันทรังษี)   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้จัดทำโครงการจูงลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยกำหนดทำบุญในวันพระตลอดช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดในเขตปกครองสงฆ์ตำบลดงบัง โดยได้ไปทำบูญตักบาตร ณ วัดจันทรังษี(บ้านตม) ในวันที่ 1 กันยายน  พ.ศ.2559
 โครงการจูงลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วัดเนินผาสุก)   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้จัดทำโครงการจูงลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยกำหนดทำบุญในวันพระตลอดช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดในเขตปกครองสงฆ์ตำบลดงบัง โดยได้ไปทำบูญตักบาตร ณ วัดเนินผาสุก ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559
 โครงการจูงลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วัดศรีมงคล) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้จัดทำโครงการจูงลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยกำหนดทำบุญในวันพระตลอดช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดในเขตปกครองสงฆ์ตำบลดงบัง โดยได้ไปทำบูญตักบาตร ณ วัดศรีมงคล ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559
 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กิจกรรมการถวายเทียนพรรษาแก่วัด จำนวน 5 แห่ง)  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบังกำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีแห่และถวายเทียนจำนำพรรษา แก่วัดในพื้นที่ตำบลดงบัง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วัดบ้านโนน , วัดจันทรังษี , วัดดงบัง , วัดเนินผาสุก และวัดศรีมงคล ในวันที่  19 กรกฎาคม  พ.ศ.2559
 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและจัดนิทรรศการ) องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบัง ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยกำหนดจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันเข้าพรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
 โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดโดยหน่วยงานอื่น (กีฬาสายสัมพันธ์ฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ด้วยอำเภอประจันตคามโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอประจันตคามได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2559 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย และองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวฯ และมีการแข่งขัน 3 ประเภท คือ ฟุตบอลชาย เปตองชาย เปตองหญิง และการแข่งขันกองเชียร์ของแต่ละตำบล โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5-24 กรกฎาคม 2559
 โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2559 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ประเภทประชาชนทั่วไปชาย  2. ประชาชนทั่วไปหญิง และ 3. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ทีมผสม

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร

การให้บริการ
ระบบ EGP
สถิติการให้บริการ
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ตอบแบบประเมิน ITA
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 301 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 กันยายน 2563
เบี้ยยังชีพ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
รวมลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.230.119.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,292,924

        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
88 ม.1 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
Tel : 037-578051   Fax : 037-578050
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.