Selamat datang di situs Organisasi Administratif Kecamatan Dong Bang, Distrik Prachantakham, Provinsi Prachinburi.

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กิจการสภา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน


  หน้าแรก     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสำรวยเนินงอย หมู่ที่10เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูกระจก อาคารอเนกประสงค์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.วัดบ้านโนน ต.ค.-ธ.ค.63เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดจันทรังษีเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล)1คันเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งคนงานทั่วไปเริ่ม1ต.ค.63-31 มี.ค.64)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถในงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสพฐ.จำนวน3แห่ง(ต.ค.-พ.ย.63)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศพด.2แห่ง(เดือนต.ค.-พ.ย.63)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 65 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการอสน วัสดุการศึกษาฯศพด.วัดบ้านโนนเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.วัดบ้านโนน ปีงบประมาณพ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศพด.วัดจันทรังษีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(ศพด.วัดจันทรังษี)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองการศึกษาฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรวยยางจราจรพร้อมสกรีนชื่หน่วยงานจำนวน30อันเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์แผงสามเหลี่ยมหยุดตรวจ2ชุดเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน4ตัว(กองช่าง)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน2ตัว(กองการศึกษาฯ)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่2เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน สป.เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์จำนวน1เครื้่อง(สป.)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LEDขาวดำ1เครื่องเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ม.8เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบพิมพ์สำหรับงานพัฒนารายได้ฯจำนวน1รายการเปิดอ่าน
     ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืั้อวัสดุในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนประจำปี2563เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บบ8090เปิดอ่าน
     ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 10เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอำนวย - ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้า่งถนน คสล.สายบ้านนายจำนง มฤกุล หมู่ที่ ๕เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแซ่มแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาเคมีพ่นหมอกควันประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด ศพด.วัดจันทรังษีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทำที่กั้นรับประทานอาหาร ศพด.วัดบ้านโนนเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด ศพด.วัดบ้านโนนเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ เสาธงไม้เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทำที่กั้นรับประทานอาหาร ศพด.วัดจันทรังษีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ก.ค.-ก.ย.63)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดจันทรังษี (ก.ค.-ก.ย.63)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ้านโนน(ก.ค.-ก.ย.63)เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯเปิดอ่าน
     ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงจำนวน2เส้นปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนางกลิ่นท่าลาด-นายศักดา จันด่ีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาประจำเดือนก.ค.-ก.ย.63เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ external harddiskเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสภาพและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0019เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถังกรองน้ำประปาที่ทำการ อบต.ดงบังเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านผู้ใหญ่สมคิด ขันทอง หมู่ที่ 4เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นฝอยละออง ULV FONTANเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบอินเตอร์เน็ตอบต.ดงบังเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สป.จำนวน 10 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย รพ.สต.บ้านโนน-หนองตาสาเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายพยุง-ฝาย ม.9เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลชทะเบียน บบ 8090 ปราจีนบุรีเปิดอ่าน
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านเนินแดง-คลองลึก ม.7เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืัอวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่างเปิดอ่าน
     ประกาศผุ้่ชนะการเสนอราคาจัดซืัอวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลังเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสภาพและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯเปิดอ่าน
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเปิดอ่าน
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTVเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุวรรณศร-บ้านเนินแดง หมู่ที่ 7เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงทอผ้าประชาคมตำบลดงบัง หมู่ที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง คนงานทั่วไป เริ่มตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย.63เปิดอ่าน
     ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านโนนเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำหน้ากากอนามัยฯ จำนวน 5 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4716เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเองในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนาฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโึครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกสุวรรณศร-ดงบัง-เกาะมะไฟ หมู่ที่ 3,4เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกสุวรรณศรบ้านเนินแดงเนินบาก ม.7เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายสุวรรณศรฯ หมู่ที่9เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้านถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกสุวรรณศร-บ้านเนินแดง-เนินบาก หมู่ที่7ฯเปิดอ่าน
     เปิดเผยราคากลางโครงการขยายผิวจราจรตามไหล่ทางสุวรรณศร-คำสวนอ้อยเปิดอ่าน
     เปิดเผยราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสุวรรณศรฯ หมู่ที่7(เงินอุดหนุน)เปิดอ่าน
     ประกาศเปิดเผยราคากลางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่3,4(เงินอุดหนุนฯ)เปิดอ่าน
     ประกาศเปิดเผยราคากลางถนนลาดยาง Asphalticฯ หมู่ที่ 9ฯเปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก สายแยกสุวรรณศร-ดงบัง-เกาะมะไฟ ม.3,4เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบAsphalticฯ หมู่ที่9เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)ประจำปีงยประมาณ2563เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนลูกรังภายในตำบลเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนสังกัดสพฐ.3แห่ง(19-31มี.ค.63)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.2แห่ง(19-31 มี.ค.63)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิลงานป้องกันฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสภาพและซ่อมเครื่องปรับอากาศรหัส420-56-0007เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 8090เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหัวหิน-สวนผึ้ง ม.4เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดงบัง-หนองตาสา ม.1เปิดอ่าน
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านเนินแดง ม.7เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านเนินกลาง หมู่ที่ 8เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสภาพและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์420 60 0017เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืัอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ สป.เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่บริการเว็บไซต์และค่าเช่าโดเมนเนมเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญของรางวัลและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี2563เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.วัดจันทรังษีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน ศพด.วัดบ้านโนนเปิดอ่าน
     ประกาศรายการอาหารกลางวัน ศพด.วัดจันทรังษีเปิดอ่าน
     ประกาศรายการอาหารกลางงัน ศพด.วัดบ้านโนนเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุดเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์จำนวน2เครื่องเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืัอครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืัอวัสดุสำนักงาน กองการศึกาษา จำนวน 25 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซืัอวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ปี2563 จำนวน 40 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ2ชั้น จำนวน 2 คันเปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคสล.ตามไหล่ทางถนนสุวรรณศรคำสวนอ้อยเปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่2/2562 สำหรับโรงเรียน 3 แห่ง ในสังกัด สพฐ.เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศพด.จำนวน 2 แห่ง สังกัดอบตงดงบังเปิดอ่าน
     ประกาสผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองห่อข้าว-หนองศรีวิชัยหมู่ที่1เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเก่าเนินม่วง หมู่ที่2เปิดอ่าน
     ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กตามไหล่ทางถนนสุวรรณศร-คำสวนอ้อยเปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กตามไหล่ทางถนนสุวรรณศร-คำสวนอ้อยเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่9เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคสล.ตามไหล่ทางถนนสุวรรณศร-คำสวนอ้อยเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืัออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่22562 ประจำเดือน พ.ย.62เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาย้ายถังแชมเปญและถังกรองสนิมเหล็กพร้อมติดตั้ง ม.10เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่องเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืัอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ้านโนน ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.62เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืัอวัสดุสำนักงานสป.จำนวน 13 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งคนงานทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถในงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี25636เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดจันทรังษี ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.62เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่3เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อ คสล.หมู่ที่ 6 บ้านเนินกบากเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมลูกรังไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำปากทางถนนสุวรรณศร-บ้านดงบังเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรว 95 ปราจีนบุรีเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2563เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.เรื่องจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 7 ตัวเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.บัง เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลังเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือสำหรับศพด.วัดบ้านโนนเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ิอหนังสือสำหรับ ศพด.วัดจันทรังษีเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดวางท่อระบายน้ำถนนหน้าวัดบ้านโนน หมู่ที่ 3เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางเข้าวัดบ้านโนน หมู่ที่่3เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสาวจันดา ปะทิสามะเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงจอดรถน้ำเป็นห้อง สำนักงานกองช่างเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 โครงการซ่อมสร้างผิวทางฯ หมู่ที่ 3เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ กองคลังเปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกฯเปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มบ้านเนินยาง หมู่ที่ 8เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนปู่ตา หมู่ที่ 6เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิเชษฐ์-นายไป่ หมู่ที่ ๕เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบพิมพ์ สำหรับงานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ กองคลังเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มฟ้าสาง หมู่ที่ 4เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดแข่งขันกีฬา และอุปกรณ์แข่งขันกีฬาตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯเปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสวนหย่อมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าระบายเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง คนงานทั่วไปเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯเปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเก่า-เนินม่วง หมู่ที่ 2เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิดปิดและชนิดบานเลื่อนกระจกเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 81-4716เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)สำนักปลัดฯเปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเนินก่อ-สถานีวิทยุ หมู่ที่ 7เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย.62เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ สำนักปลัดฯฯเปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ สำนักปลัดเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาส 3เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเนินก่อ-สถานีวิทยุ หมู่ที่ 7เปิดอ่าน
     ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวหิน-สวนผึ้ง หมู่ที่ 5เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯเปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายจากเนินแดง-ไปสุวรรณศร หมู่ที่7เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านเนินหาดหมู่่ที่9เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน1รายการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 12562 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศห้องประชมุอาคารสำนักงานอบต.ดงบังเปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯไตรมาส2เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯไตรมาส1เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง และดนตรี ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์(วันไหลรวมใจประจันตคาม)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งรถบุปผาชาติพร้อมจัดหาขบวนแห่เทพีสงกรานต์เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ กองคลังเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูเย็น หมู่ที่ 10เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินกลาง หมู่ที่ 8เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัด-ไปบ้านนายอำนวย ทิพย์โอสถ หมู่ที่ 10เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูเย็น หมู่ที่ 10เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัด-ไปบ้านนายอำนวย ทิพย์โอสถ หมู่ที่ 6เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินกลาง หมู่ที่๘เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายถนนลูกรังสายศาลเก่า-เนินม่วง หมู่ที่ 2เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านกลาง-บ้านเอบ ม.3เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาแบบ 6 ห้องเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองห่อข้าว-หนองตาสา หมู่ที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์จำนวน 3 รายการ (สป.)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน 81-4716เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องพิมพ์จำนวน 4 รายการ กองคลังเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงลูกรังไหล่ทาง สายถนนสุวรรณศร-ดงบังเปิดอ่าน
     ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงลูกรังไหล่ทางถนนสุวรรณศร-คำสวนอ้อยเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญของรางวัลและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี2562เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง และไฟประด้บบริเวณเวที ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4716เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน เป็นเวลา 4 วันเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถในงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เริ่มตั้งแต่เดือนก.พ.-ก.ย.2562เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าพื้นที่บริการเว็บไซต์และค่าเช่าโดเมนเนม dongbang.go.thเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 16 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองข้าวหลามฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ยื่นแบบเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถในงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน มกราคม 2562เปิดอ่าน
     ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายปากดง-หนองอีจู้ หมู่ที่ 4เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางกษมล-ป่าชุมชน หมู่ที่ 5เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVฯเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายปากดง-หนองอีจู้ หมู่ที่ 4เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางกษมล-ป่าชุมชน หมู่ที่ 5เปิดอ่าน
     ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4716 ปราจีนบุรีเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น C332 และBrother รุ่น TN-1000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักภายในตำบลเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสียง ถนนสายสุวรรณศร-บ้านคำสวนอ้อย และถนนสายสุวรรณศร-บ้านดงบังเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระบองไฟกระพริบ 3 จังหวะเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้นเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA และเครื่องพิพม์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อสะท้อนแสงพร้อมสกรีนหน่วยงาน จำนวน 10 ตัวเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ(โต๊ะทำงานระดับ3-6)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ8090 ปราจีนบุรีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิด-ปิด และตู้เหล็กชนิด 4 ลิ้้นชักเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่องเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งรถบุปผาชาติ พร้อมจัดหาขบวนแห่เทพีสงกรานต์ จำนวน 100 คนเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง ดนตรี เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์(วันไหลรวมใจประจันตคาม) ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ 3-6 สำหรับงานกิจการสภาพ จำนวน 42 ชุดเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกั้น (พาร์ทิชั่น)พร้อมชุดติดตั้งขาตั้งกันล้ม จำนวน 3 ชุดเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะอเนกประสงค์ (โต๊ะพับหน้าขาว เคลือบโฟเมก้า)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลังเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ SAMSUNG ml2571nเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 8090 ปราจีนบุรีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายเนินกลาง ฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ กองการศึกษาเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง กองการศึกษาเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ CANON รุ่น MF8380CDW หมายเลขเครื่อง HXZ02058เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกรุ่น BROTHER TN-2380 สำหรับเครื่องพิมพ์หมายเลขครุุภัณฑ์ 480600014 จำนวน 2 ตลับเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ หน้าอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 2 คันตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังฯประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.พนักงานส่วนตำบล ฯประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาไอติมตามโึครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 อบต.ดงบังเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารและน้ำดื่มตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 อบต.ดงบังเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่่ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 อบต.ดงบังเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของรางวัลตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561 อบต.ดงบังเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองห่อข้าว-หนองศรีวิชัย หมู่ที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนลูกรังสายเนินบาก-คลองลึก หมู่ที่ 6เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งกระจกพร้อมประตูทางเข้าอาคารอเนกประสงค์เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน อบต.ดงบังเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรั้วด้านหลังที่ทำการ อบต.ดงบังเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูกระเบื้องฟุตบาทรอบอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนน-หนองอีจู้ หมู่ที่ 4เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรังสายทางเข้าบ้านนายไพโรจน์ ยูปานนท์ หมู่ที่ 9เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังไหล่ทาง ถนนสุวรรณศร-คำสวนอ้อย ช่วงคุ้มหนองแรต หมู่7 ไปบ้านหนองข้าวหลาม หมู่ 10 ปริมาตรลูกรัง 1,120 ลบ.ม.เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังไหล่ทาง ถนนสุวรรณศร-ดงบัง ปริมาตรลูกรัง 1,120 ลบ.ม.ตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนลูกรังภายในตำบลดงบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

การให้บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ระบบ EGP
สถิติการให้บริการ
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ตอบแบบประเมิน ITA
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 34 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 3 มีนาคม 2564
เบี้ยยังชีพ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
รวมลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.108.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,368,642

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-578051   Fax : 037-578050
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.