Selamat datang di situs Organisasi Administratif Kecamatan Dong Bang, Distrik Prachantakham, Provinsi Prachinburi.

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กิจการสภา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
       องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี,บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี,สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี,กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงบัง,สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี,สถานศึกษาในพื้นที่
โครงการลงลูกรังไหร่ทางถนนสุวรรณศร - คำสวนอ้อ 
      ปริมาณลูกรัง  1,190  ลบ.ม. ๆ ละ  130  บาท  ตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  งบประมาณ  154,700  บาท
โครงการสืบสานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
        องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบังและวัดศรีมงคลจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559  ณ วัดศรีมงคล ตำบลดงบัง อำเภอประ
โครงการจูงลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วัดจันทรังษี) 
        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้จัดทำโครงการจูงลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยกำหนดทำบุญ
โครงการจูงลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วัดเนินผาสุก) 
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้จัดทำโครงการจูงลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยกำหนดทำบุญในวันพระตลอดช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดในเขตปกครองสงฆ์ตำบลดงบัง โด
โครงการจูงลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วัดศรีมงคล) 
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้จัดทำโครงการจูงลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยกำหนดทำบุญในวันพระตลอดช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดในเขตปกครองสงฆ์ตำบลดงบัง โดยได้ไปทำบูญตักบาตร ณ วัดศรีมงคล ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กิจกรรมการถวายเทียนพรรษาแก่วัด จำนวน 5 แห่ง) 
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบังกำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีแห่และถวายเทียนจำนำพรรษา แก่วัดในพื้นที่ตำบลดงบัง
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและจัดนิทรรศการ) 
      องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบัง ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยกำหนดจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันเข้าพรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ในวันที่ 15 กรกฎาค
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดโดยหน่วยงานอื่น (กีฬาสายสัมพันธ์ฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
      ด้วยอำเภอประจันตคามโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอประจันตคามได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2559 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบ
โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2559 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ประเภทประชาชนทั่วไปชาย  2. ประชาชนทั่วไปหญิง และ 3. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอประจันตคาม และอำเภอประจันตคาม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์(วันไหลรวมใจประจันตคาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขึ้นในวันที่ 13
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด(ดงบังฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับชมรมคนรักฟุตบอลตำบลดงบัง กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด(ดงบังฟุตบอลคัพ ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยมีการแข่งขัน 2 ประเภท คือ ป
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับสถานศึกษาในตำบลดงบัง กศน.ตำบลดงบังและฝ่ายปกครองท้องที่ตลอดจนภาคเอกชนและประชาชนในตำบลดงบัง ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประ
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
       องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบังและคณะกรรมการวัดจันทรังษี(บ้านตม) จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดจันทรังษี(บ้านตม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล
โึครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
       โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี   วันเสาร์ที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๕๙   ณ  บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส
โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
       องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบังและคณะกรรมการวัดจันทรังษี(บ้านตม) จัดโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการสืบสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงามของเพลงลูกทุ่งให้คงอยู่กับสังคมไทยสืบไป ในวันที่ 25 พฤศ
โครงการสืบสานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
        องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดงบังและวัดศรีมงคลจัด       งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558     ณ วัดศรีมงคล ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีว
โครงการปรับปรุงอาคารทอผ้า (ศูนย์ผ้าทอมือ อบต.ดงบัง) 
       ขนาดกว้าง  14.50  เมตร  ยาว  28  เมตร  สูง  2.50  เมตร  ตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย
โครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 9 (บ้านเนินหาด) 
      กว้าง  5  เมตร  ยาว  182  เมตร    สูง  0.80  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบังกำหนด  พร้อมป้ายประชาสันพันธ์โครงการ  1  ป้าย  
โครงการเทลานคอนกรีตหน้า อบต.และเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าอาคารเอนกประสงค์ อบต.ดงบัง 
       เทลานคอนกรีตหน้า อบต.  และเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าอาคารเอนกประสงค์ อบต.ดงบัง  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  325  ตารางเมตร
โครงการติดตั้งถังประปาแบบแชมเปญระบบประปา หมู่ที่ 8 (บ้านเนินยาง) 
      ตามแบบ  ท.5 - 07  กรมการปรกครองกระทรวงมหาดไทย  และประมาณราคาองคืการบริหารส่วนตำบลดงบัง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย 
โครงการติดตั้งถังประปาแบบแชมเปญ ณ ที่ทำการ อบต. ดงบัง 
      ขนาดความจุ  15  ลบ.ม.  สูง  15  เมตร  ตามแบบกรมการปรกครอง  ท. 5 - 07  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 
      กว้าง  5  เมตร  ยาว  680  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,400  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 
       กว้าง  5  เมตร  ยาว  280  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,400  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุวรรณศร – ดงบัง – บ้านโนน หมู่ที่ 1 
      กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,050  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,275  ตารางเมตร
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 2 
       กว้าง  5  เมตร  ยาว  580  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,900  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย
โครงการซ่อมแซ่มและบำรุงถนนลูกรังภายในตำบล 
      คิดเป็นปริมาตรลูกรัง  1,960  ลบ.ม. ๆ ละ  103  บาท  รายละเอียดตามแบบและปริมาณงานที่อบต.ดงบังกำหนด 
โครงการขุดลอกคลองมะแงว หมู่ที่ 9 บ้านเนินอุดม 
       ช่วงที่  1  กว้างเฉลี่ย  16  เมตร  ยาว  100  เมตร  ช่วงที่  2   กว้างเฉลี่ย  18  เมตร  ยาว  150  เมตร
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านดงบัง 
       ตามแบบมาตรฐานบ่อบาดาล  แบบหมายเลข  1  ของกรมทรัพยากรน้ำบา่ดาล  และประมาณราคาขององค์การบริการส่วนตำบลดงบัง  โดยมีความลึก  80  เมตร  ขนาดบ่อ  6  นิ้ว  เครื่องสูบน้ำขนาด  1.5  แรงม้า &
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 บ้านหนองข้าวหลาม 
      รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล สายเนินตะเคียน หมู่ที่ 10 
       ขนากว้าง  5  เมตร  ยาว  295  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,475  ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายเนินตะเคียน หมู่ที่ 10 
      กว้าง  5  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  0.20  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายเนินก่อ หมู่ที่ 7 
       กว้าง  5  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  0.20  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า   1,000  ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายหมุ่ที่ 6 ไปหมู่ที่ 7 
       กว้าง  4  เมตร  ยาว  95  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  380  ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองมะติ่ง หมู่ที่ 9 
       กว้าง  4  เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  600  ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนน หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
       กว้าง  5  เมตร  ยาว  224  เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,120  ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนน หมู่ที่ 4 
       กว้าง  5  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  500  ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านเนินงิ้ว หมู่ที่ 2 
      กว้าง  45  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400  ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนา – บ้านน้อย หมู่ที่ 3 
       กว้าง  4  เมตร  ยาว  305  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,220  ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนา – บ้านน้อย – หนองแสง หมู่ที่ 3 
       ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400  เมตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 สายเนินบาก - เนินแดง 
      กว้าง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายหนองชิงช้า 
      กว้าง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (สายหนองมะติ่ง) 
      ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง  4  เมตร  ยาว  107  เมตร  หนา  0.15  เมตร
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 
     
โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 
     
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 
     
โครงการขุดลอกสระน้ำหนองหัวลิง 
     
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 
     
โครงการก่อสร้างถังน้ำแชมเปญ หมู่ที่ 3 
     
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคปซีล หมู่ที่ 2,9 
     
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา 
     
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ 
     
สายตรงผู้บริหาร

การให้บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ระบบ EGP
สถิติการให้บริการ
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ตอบแบบประเมิน ITA
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2425 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มกราคม 2564
เบี้ยยังชีพ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
รวมลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 184.72.102.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,336,245

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-578051   Fax : 037-578050
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.