Selamat datang di situs Organisasi Administratif Kecamatan Dong Bang, Distrik Prachantakham, Provinsi Prachinburi.

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กิจการสภา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
นโยบายการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
กิจการสภา
เผยแพร่รายงานการประชุมสภา
กำหนดสมัยประชุมสามัญ
หนังสือเรียกประชุมสภา
หนังสือนัดประชุมสภา
หนังสือประชาสัมพันธ์
กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ
ทรัพยากรท้องถิ่น
ทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่น
รูปกิจกรรม
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
โครงสร้างส่วนราชการ
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนชุมชน
จดหมายข่าว
ประกาศใช้แผน ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
แผนงานการสาธารณสุข
แผนการศึกษา
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนเงินงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
สำนักปลัด
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบบัญชีเรื่องร้องเรียน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มต่าง ๆ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนอัตรากำลัง 3ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
การสรรหา/ประกาศ
ประกาศ/นโยบายผู้บริหาร
เอกสารเผยแพร่ความรู้
วางแผนความก้าวหน้าในสายงาน
นโยบายงานทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์ม/ใบลา/คำขอต่างๆ
คำสั่ง/ประกาศ อบต.ดงบัง
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่
คู่มืองานการเจ้าหน้าที่
หนังสือ/ระเบียบ/กฏหมาย/ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
งานการเงิน
ประกาศ
รายงานงบการเงินประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สอบราคา
ประกาศผลการสอบราคา
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน
รายงานควบคุมภายใน
ระบบควบคุมภายใน
เมนูทางขวา
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
แจ้งทุจริต/ประพฤติมิชอบ
การจัดองค์ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือมาตรฐานการบริการ
รายงานผลความพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ดงบัง
หมู่ 2 บ้านตม
หมู่ 1 บ้านดงบัง
หมู่ 3 บ้านนา
หมู่ 4 บ้านโนน
หมู่ 5 บ้านสวนผึ้ง
หมู่ 6 บ้านเนินบาก
หมู่ 7 บ้านเนินแดง
หมู่ 8 บ้านเนินยาง
หมู่ 9 บ้านเนินอุดม
หมู่ 10 บ้านหนองข้าวหลาม
คู่มือการบันทึก e-GP
คู่มืองานทางหลวงท้องถิ่น
สถิติการให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลดเอกสารคำร้อง
รับฟัง/แสดงความคิดเห็น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดการเรื่องร้องเรียน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงการทุจริต
บัญชีเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งานทะเบียนพาณิชย์
ความพึงพอใจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงาน
ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของ อบต.ดงบัง
คู่มือมาตรฐานการบริการ อปท.
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
เช่าซื้อรถยนต์/จักรยานยนต์
รวมกฎหมายท้องถิ่น
webbord
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดปราจีนบุรี
อบจ.ปราจีนบุรี
กลุ่มเพื่อนข้าราชการ สถ.
ตำรวจภูธร จ.ปราจีนบุรี
สำนักงานสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สำนักงานแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
วิทยาลัยสารพัดช่าง
สำนักงานที่ดินจังหวัด
กำกับดูแล อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
หน้าที่ของนายกฯ
หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ราคาน้ำมัน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร

การให้บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ระบบ EGP
สถิติการให้บริการ
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ตอบแบบประเมิน ITA
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2425 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มกราคม 2564
เบี้ยยังชีพ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
รวมลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 184.72.102.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,336,220

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-578051   Fax : 037-578050
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.